Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

Tiếp tục tặng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

Nghị quyết Quốc Hội

Ban hành: 19/6/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/04/2022

Tải về

Quyết định Số 1975/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030

Quyết định Môi trường Chính phủ

Ban hành: 24-11-2021

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/02/2022

Tải về

Luật bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14

Luật Môi trường Quốc Hội

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: 1/1/2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Tải về

THÔNG TƯ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong CAND

Thông tư Bộ Công an

Ban hành: 17/1/2022

Hiệu lực: 5/3/2022

Ngày đăng: 18/02/2022

Tải về

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX về công tác tôn giáo

Nghị quyết Công tác Đảng Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành: 12/3/2003

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/10/2021

Tải về

Nghị định Về Công tác dân tộc

Nghị định Về Công tác dân tộc

Nghị định Chính phủ

Ban hành: 14/1/2011

Hiệu lực: 4/3/2011

Ngày đăng: 28/10/2021

Tải về

Nghị đinh 25 về công tác thanh tra

Nghị định về công tác thanh tra

Nghị định Công tác Đảng Chính phủ

Ban hành: 24 -3-2021

Hiệu lực: 20 -5-2021

Ngày đăng: 05/05/2021

Tải về

So-33-CT-TTg

V.v Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 15/10/2020

Tải về

So-52-NQ-TW

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 08/01/2020

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 78
  • Tuần: 565
  • Tháng: 174
  • Tổng: 1100200