Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

15-2016-TT-BCA

Thông tư quy định về tuyển sinh vào các Trường Công an nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 01/04/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-so-159-2004-ND-CP

Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-so-57-2006-ND-CP

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-so-63-2007-ND-CP

Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin (Được thay thế bởi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP từ ngày 15/01/2014).

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-so-64-2007-ND-CP

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-so-71-2007-ND-CP

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghi-dinh-106-2011-ND-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 12/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thong-tu-so-137-2007-TT-BTC

Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thong-tu-so-194-2012-TT-BTC

Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ngày 15/11/2012 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/05/2015

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 77
  • Tuần: 564
  • Tháng: 173
  • Tổng: 1100200