Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo một số nội dung cụ thể trong tuyển sinh văn bằng hai chính quy tuyển mới năm 2024

Ngày đăng: 17.04.2024

Căn cứ Công văn số 1301/X02-P2 ngày 10/4/2024 của Cục Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung công tác tuyển sinh tuyển mới đào tạo văn bằng hai trong Công an nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

Thí sinh chọn 01 trong 04 mã bài thi để dự thi, gồm:

- CA1: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Toán Cao cấp.

- CA2: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Kinh tế học vĩ mô.

- CA3: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Triết học.

- CA4: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Lý luận nhà nước và pháp luật.

2. Ngưỡng đầu vào

Căn cứ ngưỡng đầu vào đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt (tại Thông báo số 216-TB/ĐUCA ngày 01/3/2023) đối với nội dung thi có 02 môn thi, ngưỡng đầu vào kỳ thi tuyển sinh năm 2024 như sau: Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không có phần thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều kiện dự tuyển về chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với Phương thức 1

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 (hai) năm tính đến ngày 01/4/2024 kể từ ngày được cấp chứng chỉ đối với thí sinh dự tuyển tháng 6/2024 hoặc tính đến ngày 01/7/2024 đối với thí sinh dự tuyển tháng 11/2024 (nếu có).

4. Xét tuyển đối với Phương thức 2

- Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (làm tròn đến 02 chữ số thập phân) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm như sau: ĐXT = BTBCA*3/10 + ĐC.

Trong đó: ĐXT: Là điểm xét tuyển; BTBCA: Là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; ĐC: Là điểm cộng.

- Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm như sau: ĐC = ĐT + KV + Đth.

Trong đó: ĐC: Là điểm cộng; ĐT: Là điểm ưu tiên đối tượng; KV: Là điểm ưu tiên khu vực; Đth: Là điểm thưởng.

Trường hợp thí sinh đạt điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm cộng của thí sinh được xác định như sau:

ĐC = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5]*(ĐT + KV + Đth)

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (không tính điểm cộng) cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm phần tự luận 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ báo cáo Bộ Công an quyết định.

Trên đây là thông báo một số nội dung cụ thể trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024. Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4708
  • Tuần: 4708
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200