Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường Đại học CSND, năm 2023

Ngày đăng: 01.12.2023

BỘ CÔNG AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 712 /TB-T05-P.CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023


THÔNG BÁO

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

tại Trường Đại học CSND, năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg; Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Ngày 01/12/2023 Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học CSND năm 2023 đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với các Nhà giáo đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023. Kết quả có 03 Nhà giáo được 100% thành viên Hội đồng nhất trí đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường Đại học CSND. Cụ thể như sau:

STT

Họ tên

Năm sinh

Nơi công tác

Ngành/chuyên ngành bổ nhiệm

Số phiếu tín nhiệm của HĐ

1

Hoàng Minh Đức

1984

Khoa Luật

Khoa học An ninh/TPH&ĐTTP

25/25/25

(100%)

2

Hoàng Đức Mạnh

1977

Khoa CSTHAHS&HTTP

Khoa học An ninh/TPH&ĐTTP

25/25/25

(100%)

3

Trần Thảo

1968

Khoa CSGT

Khoa học An ninh/QLNN về ANTT

25/25/25

(100%)

Trên đây là Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023. Ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả xét nêu trên xin gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp liên hệ Phòng Chính trị, Trường Đại học CSND (qua đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Chính trị, Thường trực Hội đồng) để được giải quyết.

Trường Đại học CSND thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Ban Giám hiệu;            

- Các đơn vị trực thuộc T05;         

- Lưu: P.CT.   


HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng

 

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 2
  • Tuần: 99
  • Tháng: 2490
  • Tổng: 1100200