Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2024 - 2025

Ngày đăng: 09.05.2024

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-BCA ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân năm học 2024 - 2025; Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 26/3/2024 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024; Công văn số 5636/X01-P2 ngày 24/4/2024 của Cục Tổ chức cán bộ về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân năm học 2024 - 2025; Công văn số 1846/X02-P2 ngày 24/6/2022 của Cục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ trong các học viện, trường đại học Công an nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2024 - 2025 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Tên trường, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử

- Tên trường:

+ Tiếng Việt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

+ Tiếng Anh: People’s Police University.

- Địa chỉ các trụ sở:

+ Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm đào tạo số 2: 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm đào tạo số 3: 71 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://dhcsnd.edu.vn

2. Vùng tuyển sinh

Theo hướng dẫn của Bộ Công an về phân vùng tuyển sinh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thực hiện tuyển sinh khu vực Phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

3. Thông tin liên hệ trong công tác tuyển sinh

- Địa chỉ email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn

- Số điện thoại cán bộ tuyển sinh:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thượng tá Trương Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

0989.182.388

2

Đại úy Hồ Văn Sang

Cán bộ

0907.589.606

 

II. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, ngành đào tạo

- Chỉ tiêu: 22.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy (không cắt quân số trong thời gian học tập toàn khóa).

- Thời gian đào tạo: Từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng).

- Ngành đào tạo: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9380105.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

2.1. Đối tượng dự tuyển

- Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân.

- Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

2.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các văn bản hướng dẫn thi hành, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tính đến năm dự tuyển không quá 50 tuổi.

- Có bằng thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật và có trình độ đại học nghiệp vụ Công an trở lên được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc từ tháng có quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển.

- Phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

1.3. Phương thức tuyển sinh và các vấn đề khác

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn về phương thức tuyển sinh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ ban hành thông báo về phương thức tuyển sinh, phí đăng ký dự tuyển, phí xét tuyển, hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển gửi đến Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời công bố trên trang điện tử của nhà trường tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn.

III. PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục II Công văn số 5636/X01-P2 ngày 24/4/2024 của Cục Tổ chức cán bộ về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Công an các đơn vị, địa phương được Bộ duyệt chỉ tiêu đào tạo tiến hành rà soát, cử cán bộ tham gia dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo danh sách đã đăng ký (thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 52/2023/TT-BCA ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Công an nhân dân); chọn cử cán bộ tham gia dự tuyển đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an.

Lưu ý: Trường hợp để tăng tỷ lệ cán bộ đào tạo nghiệp vụ Công an theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và xác định chỉ tiêu đào tạo cán bộ theo Đề án số 09/ĐA-BCA ngày 30/11/2022 của Bộ Công an: Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu cử bổ sung cán bộ đi đào tạo trong năm học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cần báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an (qua Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo) để xem xét, quyết định phân bổ bổ sung chỉ tiêu để cử cán bộ tham gia dự tuyển đào tạo (thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 52/2023/TT-BCA ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Công an nhân dân).

2. Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh dự tuyển có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn của Nhà trường trong tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ. Kịp thời thông tin, trao đổi về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển và các vấn đề khác có liên quan đến công tác tuyển sinh.

Trên đây là thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4218
  • Tuần: 4218
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200