Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án NCS Nguyễn Thanh Trường

Ngày đăng: 15.09.2023

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

- Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dươí 18 tuổi thực hiện.

- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05

- Tên tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Khóa 6 - Năm 2016

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Quốc Công

                                              GS.TS Nguyễn Minh Đức

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lý luận:

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện. Trên phương diện lý luận, luận án đã xây dựng khái niệm tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện; khái niệm hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân; yêu cầu, nhiệm vụ, đặ điểm, nội dung, biện pháp, cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện.

2. Về thực tiễn:

Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện với thời gian khảo sát từ năm 2013 đến hết năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm của luận án đồng thời cũng được khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng các khía cạnh: tổ chức lực lượng; tực trạng hoạt động tham mưu; tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; tiến hành công tác nghiệp vụ cơ bản; quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý giáo dục đối tượng trong phòng ngừa tội phạm này.

Trên cơ sở đó; luận án nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân đối với hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 19 tuổi thực hiện. Đây là cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng tiến hành các hoạt động cụ thể trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

3. Về dự báo và giải pháp:

Luận án dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện. Đây chính là cơ sở quan trọng để luận án đã xây dựng 7 giải pháp mang tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm giết người do người dưới 18 tuổi thực hiện trong thời gian tới./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 75
  • Tuần: 749
  • Tháng: 1332
  • Tổng: 1100200