Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Tấn Luật

Ngày đăng: 16.06.2023

      - Tên luận án: Xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.

- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05

- Tên tác giả: Nguyễn Tấn Luật, Khóa 8 - Năm 2020

- Người hướng dẫn khoa học:   PGS.TS Võ Quốc Công

                                                 PGS.TS Bùi Đức Hứa

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Về lý luận:

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về xây dựng và sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên phương diện lý luận, luận án đã làm rõ qui định của pháp luật về tội phạm mua bán người và nhận thức khái quát về phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự; Khái niệm, đặc điểm và vai trò xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự; Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự; Nội dung và phương pháp xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lý luận về xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Về thực tiễn:

Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trên các phương diện: Vị trí địa lý, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam có tác động đến tình hình tội phạm mua bán người và xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; Tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; Đặc điểm của tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; Làm rõ về thực trạng tổ chức lực lượng và xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới

3. Về dự báo và giải pháp:

Luận án dự báo những vấn đề có liên quan đến xây dựng và sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. Qua đó, luận án đã xây dựng năm giải pháp mang tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả  xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới./.

 

 

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 3866
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200