Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Thanh Hồng

Ngày đăng: 15.09.2023

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

- Tên luận án: Điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05

- Tên tác giả: Lê Thanh Hồng, Khóa 6 - Năm 2016

- Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Vũ Đức Trung

                                              PGS.TS Trần Nguyên Quân

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lý luận:

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trên phương diện lý luận, luận án đã làm rõ qui định của pháp luật về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và nhận thức khái quát về điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Khái niệm, đặc điểm và tổ chức tiến hành hoạt động điều tra loại tội phạm này theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra qua ba giai đoạn điều tra: điều tra ban đầu, điều tra tiếp theo, kết thúc điều tra và quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế trong điều tra loại tội phạm này.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lý luận về điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

2. Về thực tiễn:

Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên các phương diện: hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thương mại điện tử, một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng và yếu tố nạn nhân có tác động đến điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra; Tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Đặc điểm hình sự của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Làm rõ về thực trạng tổ chức lực lượng và điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra và quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế trong điều tra loại tội phạm này. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đồng thời mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới

3. Về dự báo và giải pháp:

Luận án dự báo những vấn đề có liên quan đến điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới. Qua đó, luận án đã xây dựng năm giải pháp và hai kiến nghị mang tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đây là những giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp, kiến nghị này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới./.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 75
  • Tuần: 749
  • Tháng: 1332
  • Tổng: 1100200