Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại Trường Đại học CSND

Ngày đăng: 11.04.2024

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học CSND;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo, Trường Đại học CSND thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 như sau:

1. Nhu cầu bổ nhiệm

Ngành

Nhu cầu bổ nhiệm năm 2024

Giáo sư

Phó Giáo sư

Khoa học An ninh

00

04

Giáo dục học

00

00

2. Điều kiện bổ nhiệm

Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và có nguyện vọng được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học CSND.

3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 15, ban hành kèm theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước).

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

- Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên không thuộc biên chế tại Trường Đại học CSND).

Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 gửi về Phòng Chính trị (qua đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Trọng – Cán bộ Phòng Chính trị) kể từ ngày có thông báo đến hết ngày 31/12/2024.

Trường Đại học CSND thông báo, kính đề nghị các Nhà giáo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học CSND nộp hồ sơ đăng ký để thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4385
  • Tuần: 4385
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200