Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trên tất cả các mặt công tác

Ngày đăng: 22.01.2023

Nhân dp Tết c truyn ca dân tc và đón năm mi Quý Mão, thay mt Đảng y Công an Trung ương, lãnh đạo B Công an, Đại tướng Tô Lâm, y viên B Chính tr, Bí thư Đảng y Công an Trung ương, B trưởng B Công an gi ti li chúc đồng bào và Nhân dân c nước có nhng ngày Tết vui tươi, đầm m, an toàn, đón năm mi bình an, mnh khe, hnh phúc, thành công; chúc toàn th cán b, chiến sĩ CAND và gia đình sc khe, hnh phúc, hoàn thành xut sc mi nhim v được giao. Nhân dp này, đồng chí B trưởng cũng chia s nhng du n, thành tích ni bt trong năm 2022 và quyết tâm hoàn thành xut sc nhim v trng tâm năm 2023 ca lc lượng Công an nhân dân.

 

Phóng viên: B trưởng đánh giá như thế nào v công tác bo đảm an ninh, trt t (ANTT) trong năm 2022?
B trưởng Tô Lâm: Năm 2022, dưới s lãnh đạo, ch đạo ca Trung ương Đảng, Quc hi, Chính ph; s phi hp, hip đồng cht ch ca Quân đội nhân dân, các ban, b, ngành Trung ương và địa phương; s ng h, giúp đỡ ca Nhân dân và bn bè quc tế, lc lượng Công an nhân dân (CAND) đã đoàn kết, năng động, sáng to, n lc, quyết tâm, khc phc mi khó khăn, th thách, hoàn thành xut sc, toàn din các nhim v được giao. Ni bt là: 

Lực lượng CAND luôn gương mu, đi đầu trin khai thc hin Ngh quyết Đại hi XIII ca Đảng, các ngh quyết, ch th, kết lun ca Ban Chp hành Trung ương; ch động tham mưu B Chính tr ban hành Ngh quyết s 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 v đẩy mnh xây dng lc lượng CAND tht s trong sch, vng mnh, chính quy, tinh nhu, hin đại, đáp ng yêu cu, nhim v trong tình hình mi và Đề án 06 ca Chính ph v phát trin ng dng d liu v dân cư, định danh và xác thc đin t phc v chuyn đổi s quc gia giai đon 2022 - 2025, tm nhìn đến năm 2030. Đã ch động nm chc, d báo sát tình hình, kp thi tham mưu vi Đảng, Nhà nước các ch trương, gii pháp chiến lược bo v vng chc an ninh quc gia, bo đảm trt t an toàn xã hi, gi vng môi trường hòa bình, n định phc v rt hiu qu nhim v  phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chng ti phm đạt và vượt nhiu ch tiêu Quc hi giao (s v phm ti v trt t xã hi gim 13,71% (hơn 6.300 v) so vi năm 2019 - trước thi đim xy ra dch COVID-19) đem li s bình yên, hnh phúc cho Nhân dân - đây là con s vô cùng n tượng, có ý nghĩa v mt xã hi và rt nhân văn; công tác qun lý nhà nước v ANTT được đẩy mnh, thc hin quyết lit có nhiu đổi mi, đột phá. Ln đầu tiên lc lượng CAND tham gia hot động gìn gi hòa bình ca Liên Hp Quc. Trong công tác và chiến đấu đã xut hin ngày càng nhiu gương cán b, chiến s hết lòng, hết sc phng s T quc, phc v Nhân dân, kiên quyết tn công, trn áp ti phm vì cuc sng bình yên, hnh phúc ca Nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bn bè quc tế ghi nhn, đánh giá cao.

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

 

Phóng viên: Đề án 06 là mt đề án quan trng, tác động đến toàn dân, B Công an là đầu mi trin khai có th nói là rt thành công trong năm qua, n lc ca B Công an như thế nào trong vic thc hin Đề án này? 

B trưởng Tô Lâm: Đề án 06 là mt nhim v quan trng, phc tp, có tính lan ta cao, li ích thiết thc, là bước ci cách rt ln, vượt qua nhng tâm lý, thói quen, thm chí li ích cc b để phc v Nhân dân vi tinh thn cng hiến cao nht. Nhng kết qu n tượng ca Đề án là do có s quan tâm ch đạo quyết lit ca Chính ph, Th tướng Chính ph, s phi hp cht ch ca các b, ngành liên quan, s tham gia ca t chc, doanh nghip, s đồng tình, ng h ca Nhân dân và s ch đạo sâu sát, quyết lit ca Đảng y Công an Trung ương, lãnh đạo B Công an vi quyết tâm chính tr cao, thng nht, xuyên sut t Trung ương ti cơ s. Có th khng định B Công an đã tp trung làm tt c 02 vai trò là tham mưu và tiên phong, gương mu, đi đầu trong trin khai thc hin Đề án 06. Vi vai trò tiên phong, gương mu, đi đầu, Đảng y Công an Trung ương đã ban hành Ngh quyết s 13, ngày 30/9/2022 xác định rõ Vic thc hin Đề án 06 là trách nhim chính tr, trách nhim pháp lý, mnh lnh công tác ca lc lượng vũ trang, là danh d ca lc lượng CAND. Đặc bit là tinh thn trách nhim, s cng hiến, sáng to, bn lĩnh ca đội ngũ cán b, chiến s Công an trên khp mi min T quc...

Đến nay, Cơ s d liu quc gia v dân cư đã kết ni, chia s d liu vi 12 b, ngành, 31 địa phương và 04 doanh nghip Nhà nước; đã cung cp được 21/25 dch v công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường đin t; riêng ngành Công an đã m rng cung cp 227/227 dch v công trc tuyến, nhiu ni dung tưởng chng như trước đây không th làm được như cp h chiếu trc tuyến, đăng ký xe trc tuyến, đăng ký xe ti cp xã... nhưng vi quyết tâm chính tr cao, chúng ta đã làm được. Công cuc chuyn đổi s không ch bó hp trong B Công an mà còn lan ta, m rng, kết ni, chia s tin ích vi các b, ban, ngành và địa phương. Đây là tài nguyên quc gia vô cùng đắt giá, tài nguyên lõi, nn tng xây dng Chính ph đin t, nn kinh tế s, xã hi s, thay đổi cách qun lý, qun tr xã hi, điu hành công vic; thay đổi cách tiếp cn, sinh hot ca người dân theo hướng minh bch, công khai, công bng; gim thiu tiêu cc, tham nhũng vt, to điu kin thun li cho cơ quan nhà nước, doanh nghip và người dân, bước đầu mang li nhng tin ích rt ln, giúp tiết kim kinh phí, nhân lc, thi gian... 

Nhng kết qu này đã khng định vai trò, v thế và s cng hiến, đóng góp ca lc lượng CAND đối vi tiến trình chuyn đổi s quc gia, to nn tng để đẩy mnh hơn na nhim v này trong năm 2023 và nhng năm tiếp theo.

Phóng viên: Năm qua, công tác phòng, chng tham nhũng tiếp tc được đẩy mnh và đạt được nhiu kết qu rt quan trng. Xin B trưởng cho biết rõ hơn v nhng đóng góp ca lc lượng Công an nhân dân như thế nào? B Công an s tiếp tc trin khai công tác này ra sao trong năm 2023? 

B trưởng Tô Lâm: Có th khng định, công tác phòng, chng tham nhũng, tiêu cc do Đảng, Nhà nước ta khi xướng và lãnh đạo toàn din, đặc bit vi s ch đạo quyết lit ca đồng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng, Trưởng Ban Ch đạo Trung ương v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc đã đạt được kết qu hết sc quan trng, được cán b, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ng, cng đồng quc tế ghi nhn. Hiu ng, du n và s lan ta tích cc ca cuc chiến chng tham nhũng, tiêu cc đã rt rõ, chính là tăng cường, cng c nim tin ca cán b, đảng viên, Nhân dân đối vi Đảng, Nhà nước, các cơ quan bo v pháp lut. Phát huy nhng kết qu đạt được, năm 2022 lc lượng Công an đã phát huy vai trò nòng ct, là lc lượng mũi nhn tham mưu vi Đảng, Nhà nước, Ban Ch đạo Trung ương v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc và duy trì khí thế mnh m, quyết tâm cao và đạt hiu qu rt tt, c th là:

Trong công tác phòng nga, lc lượng Công an đã tích cc phi hp vi các ban, b, ngành làm tt chc năng tham mưu vi Đảng, Nhà nước ban hành và trin khai nhiu ch trương, chính sách, gii pháp hoàn thin pháp lut v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc; khc phc các sơ h, bt cp trong qun lý nhà nước trên các lĩnh vc. Đẩy mnh công tác tuyên truyn ch trương, quan đim ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc.

Trong công tác phát hin, điu tra, x lý các v án tham nhũng, tiêu cc lc lượng Công an luôn bám sát ch đạo ca Ban Ch đạo Trung ương, ch động nhn din, xác định địa bàn, lĩnh vc trng đim để trin khai các mt công tác nghip v (trái phiếu, chng khoán, phòng chng dch, đấu thu, đất đai, đăng kim...). Riêng công tác khi t, điu tra án tham nhũng, tiêu cc đã được đồng chí Tng Bí thư Nguyn Phú Trng đánh giá là đim sáng trong giai đon va qua. Thc tế cho thy, đây là khâu có ý nghĩa rt quan trng, quyết định đến công tác truy t, xét x nghiêm minh các đối tượng phm ti vi phương châm không có vùng cm, không có ngoi l, không có đặc quyn, bt k người đó là ai. Đặc bit, qua đấu tranh phòng chng tham nhũng đã  góp phn cnh tnh, răn đe, phòng nga vi phm, thu hi được nhiu tài sn cho Nhà nước; tham mưu, đề xut nhiu gii pháp quan trng trong ch đạo điu hành, xây dng đội ngũ cán b, hoàn thin th chế pháp lut; giúp cho toàn Đảng, toàn dân, c h thng chính tr nhn thc rõ vic đẩy mnh công tác phòng, chng tham nhũng, tiêu cc tr thành xu thế không th đảo ngược; không th, không dám, không mun, không cn tham nhũng. 

Năm 2023, B Công an tiếp tc quán trit, thc hin hiu qu các ch đạo ca Ban Ch đạo Trung ương v phòng, chng tham nhũng và tiêu cc, nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn, giáo dc v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc; tp trung tham mưu hoàn thin th chế bo đảm đồng b, kh thi, công khai, minh bch. Đẩy mnh công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng, ch động phát hin, quyết lit đấu tranh, nht là các lĩnh vc chuyên môn sâu, hot động khép kín, đan xen gia khu vc nhà nước và khu vc ngoài nhà nước, các lĩnh vc nhy cm. Đẩy nhanh tiến độ x lý các các v án tham nhũng, tiêu cc thuc din Ban Ch đạo Trung ương và cp tnh v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc theo dõi, ch đạo, to s chuyn biến mnh m hơn na trong công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng tiêu cc.

Phóng viên: Công tác bo đảm an ninh, trt t năm 2023 đứng trước nhng khó khăn thách thc gì, B Công an đã sn sàng cho công tác này như thế nào?

B trưởng Tô Lâm: Năm 2023, bên cnh nhng thun li cơ bn; nhim v bo v an an ninh quc gia, bo đảm trt t an toàn xã hi ca lc lượng CAND s đối mt vi nhiu khó khăn, thách thc d báo là nhiu hơn và phc tp hơn so vi năm 2022. 

Nhn thc sâu sc nhng khó khăn, thách thc đặt ra, phát huy nhng thành tích, kết qu đã đạt được trong năm 2022, toàn lc lượng CAND quyết tâm thc hin và hoàn thành xut sc nhim v năm 2023, vi phương châm hành động Xây dng CAND tht s trong sch, vng mnh, chính quy, tinh nhu, hin đại, đáp ng yêu cu, nhim v trong tình hình mi, lc lượng CAND s tp trung trin khai đồng b, toàn din các gii pháp để bo đảm li ích, an ninh quc gia, gi vng ANTT, tp trung thc hin các nhim v trng tâm, đột phá: (1) Phát huy sc mnh ca c h thng chính tr và toàn dân trong s nghip bo v ANNT; huy động s tham gia, vào cuc ca c h thng chính tr để thc hin có hiu qu Ngh quyết s 12 ca B Chính tr, vi trng tâm là hin đại v con người, xây dng, đào to, bi dưỡng cán b, chiến sĩ Công an va hng, va chuyên đáp ng tt yêu cu, nhim v bo đảm ANTT trong tình hình mi. (2) Quán trit và thc hin quan đim bo v T quc t sm, t xa, bo đảm cuc sng bình yên và hnh phúc ca Nhân dân ngay t cơ s, B Công an s trin khai thc hin đồng b, toàn din các nhim v, gii pháp ch động nm chc tình hình, gi vng thế ch động chiến lược, không để b động bt ng trong mi tình hung, bo v vng chc li ích, an ninh quc gia; quyết tâm, quyết lit thc hin mc tiêu kéo gim ti phm, bo đảm trt t an toàn xã hi, xây dng xã hi trt t, k cương, an ninh, an toàn. Đồng thi, tiếp tc ưu tiên đầu tư cơ s vt cht, trang b phương tin cho Công an cp huyện, xã, phường, th trn để đáp ng tt nht yêu cu, nhim v bo đảm ANTT ngay t cơ s. (3) Tiếp tc đẩy mnh ng dng khoa hc, công ngh phc v hiu qu các mt công tác công an, gương mu, đi đầu trong thc hin các nhim v chuyn đổi s quc gia nói chung và thc hin Đề án 06 nói riêng nhm nâng cao hiu qu qun lý, qun tr xã hi, phc v phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước; nâng cao cht lượng công tác nghiên cu lý lun, khoa hc, d báo chiến lược góp phn xây dng hoàn thin th chế, cơ chế, chính sách, pháp lut v ANTT và xây dng lc lượng CAND sát thc tin, làm cơ s pháp lý cho hot động ca lc lượng CAND.

Phóng viên: Vic xây dng hình nh chiến s Công an nhân dân s được đẩy mnh như thế nào để ngày càng nhn được s tin yêu ca nhân dân?

B trưởng Tô Lâm: Năm 2023, mt trong nhng nhim v trng tâm, xuyên sut ca toàn lc lượng CAND là trin khai thc hin Ngh quyết s 12 ca B Chính tr. Đảng u Công an Trung ương, B Công an xác định trng tâm trong thc hin Ngh quyết s 12 là xây dng đội ngũ cán b, chiến sĩ Công an va hng, va chuyên có bn lĩnh chính tr vng vàng, vng v pháp lut, gii v nghip v, ng dng công ngh thông tin, s dng thành tho các phương tin, vũ khí được trang b, sc bén trong tham mưu, đề xut và x lý các tình hung phc tp v ANTT; đi đôi vi hin đại v phương tin, hu cn, k thut theo quan đim xây dng con người là trung tâm, hin đại trước, kết hp vi hin đại v phương tin, hu cn, k thut bo đảm đồng b, phù hp.

Thi gian ti, để tiếp tc xây dng, lan ta hình nh đẹp v người chiến sĩ Công an, mi cán b, chiến sĩ phi nhn thc đúng đắn v vai trò, nhim v chính tr ca cá nhân mình, đơn v mình và toàn lc lượng. Phi quyết tâm cao, n lc ln, hành động quyết lit trên tt c các mt: Rèn luyn bn lĩnh chính tr, tuyt đối trung thành vi Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tu dưỡng đạo đức, tác phong theo 6 Điu Bác H dy; không ngng bi đắp tri thc, kinh nghim; tuyt đối thượng tôn pháp lut, năng động, sáng to làm ch tình hình, làm ch khoa hc - công ngh; trong bt c tình hung nào cũng luôn vng vàng, không b sa ngã trước s mua chuc, lôi kéo, tác động ca các phn t xu, ti phm, "li ích nhóm"; sn sàng nhn và quyết tâm hoàn thành xut sc mi nhim v mà T quc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cy giao phó. Luôn khc ghi và thc hin cho bng được li hun th ca Tng Bí thư Nguyn Phú Trng: Toàn th lc lượng CAND luôn luôn ghi nh, khc sâu vào tâm trí ca mình và thc hin bng được Li th Vì nước quên thân - Vì dân phc v; còn Đảng thì còn mình; Danh d là điu thiêng liêng, cao quý nht vì cuc sng bình yên và hnh phúc ca Nhân dân.

Tiếp ni truyn thng anh hùng, v vang, kế tha nhng thành tích đã đạt được, tiếp tc n lc, c gng vượt qua mi khó khăn, thách thc, phn đấu hoàn thành xut sc nhim v được giao, quyết tâm thc hin thng li mc tiêu xây dng lc lượng CAND tht s trong sch, vng mnh, chính quy, tinh nhu, hin đại; luôn xng đáng vi nim tin yêu ca Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

 

Ban Biên tp

Nguồn: bocongan.gov.vn

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 89
  • Tuần: 758
  • Tháng: 2474
  • Tổng: 1100200