Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Lấy ý kiến về quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số

Ngày đăng: 03.03.2022

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn về việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ ngành, địa phương, quản lý và hệ thống Công nghệ thông tin của các tổ chức khác; quy định rõ trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu số của từng đơn vị, cá nhân. 

Thông tư sẽ áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm công tác triển khai, quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công; công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.)

Theo Dự thảo, cơ quan nhà nước thực hiện kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện, tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Chỉ định cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tên và vị trí, chức năng cán bộ đầu mối phụ trách. Cán bộ đầu mối phụ trách có trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi quá trình kết nối, phối hợp, xử lý các vấn đề về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia do đơn vị quản lý.

2. Công khai thông tin về đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu; các thông tin về sự sẵn sàng chia sẻ dữ liệu và các thông tin cần công bố khác theo quy định tại Thông tư này.

3. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

4. Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số.

5. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

6. Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Về mô hình kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự thảo Thông tư quy định kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh. Trong khi đó, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh sẽ thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Trường hợp kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua hệ thống, nền tảng khác phải được sự kiểm tra, đánh giá về an ninh, an toàn hệ thống trước khi kết nối và được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo Thông tư cũng quy định các bước thực hiện kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

1. Có văn bản thống nhất với cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin và hạ tầng kết nối mạng phù hợp để kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu.

3. Ban hành tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu.

4. Xây dựng, điều chỉnh phần mềm phục vụ kết nối, trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Kiểm thử thành công kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6. Được đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và có văn bản xác nhận bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của hệ thống công nghệ thông tin do 02 đơn vị cung cấp trước khi kết nối với Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7. Ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức.

8. Ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của cá nhân khi cán bộ sử dụng kết quả các dịch vụ do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp để phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị.

9. Ký quy chế kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

10. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tài khoản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Công dân có thể khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ nhắn tin hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không mất phí khai thác thông tin, nhưng phải trả phí sử dụng dịch vụ viễn thông theo quy định của bên cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Đối với công dân thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch vụ công quốc gia, có 02 loại tài khoản có thể đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản cấp bởi hệ thống định danh xác thực điện tử. Dự thảo Thông tư quy định rõ các bước đăng ký các hình thức tài khoản này.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu theo thẩm quyền; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có quyền từ chối đề nghị chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu nếu đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu không phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải nêu rõ lý do từ chối và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết vướng mắc. Tạm dừng hoặc chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Điều 11 và 12 của Thông tư này.

Dự thảo Thông tư cũng quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

- Khai thác, sử dụng dữ liệu theo mục đích phù hợp; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ của mình.

- Tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định của cấp có thẩm quyền về kết nối, chia sẻ dữ liệu; Trao đổi thông tin, dữ liệu và sử dụng dữ liệu đúng phạm vi cho phép theo quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu, nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu và các văn bản có liên quan; Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về những sai sót của dữ liệu đã chia sẻ; Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các vướng mắc trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Toàn văn dự thảo: Tải về

 

Hòa Bình

Nguồn: bocongan.gov.vn/

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5773
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200