Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội

Ngày đăng: 12.06.2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; khẳng định mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước; Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng cho mọi người noi theo và cùng tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sáng nay, 12/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; khẳng định mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước; Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng cho mọi người noi theo và cùng tiến bộ.

Chú trọng học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, đề nghị các cấp ngành thấy rõ, nhìn thẳng vào sự thật để quyết tâm làm tốt hơn nữa việc này. "Đây là vấn đề xây dựng con người, có con người xã hội chủ nghĩa thì mới có thể có được Chủ nghĩa xã hội. Con người biết bao nhiêu tầng lớp, đối tượng, nhưng ở đây trước hết nói đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu", Tổng Bí thư nêu rõ.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, vừa qua, phải khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, theo tư tưởng của Bác Hồ, sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, sức mạnh của toàn dân ta nên đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân hòng lật đổ Đảng ta, chế độ ta.

Tình hình này tác động mạnh, nhiều đến đội ngũ đảng viên và Nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. 

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ trong nội bộ.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác; thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra trong Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Tổng Bí thư nhấn mạnh, học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính; thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, "cần, kiệm, liêm, chính", "chí công vô tư", gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ta ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Tổng Bí thư tin tưởng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Học tập và làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo.

"Làm chứ không chỉ nói suông, thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, từng việc làm của mình. Cho nên, làm theo mới là quan trọng", Tổng Bí thư lưu ý hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân. "Đừng "nói một đằng, làm một nẻo". Nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình, không biến thành thành động thì không phải là học Bác", Tổng Bí thư căn dặn.

Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu

Tổng Bí thư Nguyễn Phúc Trọng nêu rõ, nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết với việc học tập và làm theo, phát huy hiệu quả của mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo. Phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền".

Nâng cao hiệu quả đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa trong Đảng để Đảng ta thực sự đạo đức và văn minh.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, chiến lược, "chống" là quan trọng, cấp bách; đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", không bị tác động bởi tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư tại hội nghị cùng với bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" là tài liệu quan trọng có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận 01 nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả như chỉ đạo, mong muốn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định số 894 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Trong danh sách này, các tập thể, cá nhân do Đảng ủy Công an Trung ương giới thiệu gồm: Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Hà Nam; Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thượng tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; Trung tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Sông Cái, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Ngoài ra có 18 tập thể, cá nhân thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy giới thiệu.

 

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
Nguồn: cand.com.vn
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17206
  • Tuần: 63773
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200