Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kết quả xét tuyển theo PT1, PT2 và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới năm 2023

Ngày đăng: 06.07.2023

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-BCA ngày 21/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2023; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023; Căn cứ Công văn số 2224/X02-P2 ngày 29/6/2023 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 của T05 năm 2023.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023 như sau:

1. Phương thức 1: Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

2. Phương thức 2:

- Đi với Nam:

+ Vùng 4: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

+ Vùng 5: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

+ Vùng 6: có 03 thí sinh trúng tuyển/24 chỉ tiêu (12 chỉ tiêu Phương thức 2 và 12 chỉ tiêu Phương thức 1 chuyển sang).

+ Vùng 7: có 01 thí sinh trúng tuyển/22 chỉ tiêu (11 chỉ tiêu Phương thức 2 và 11 chỉ tiêu Phương thức 1 chuyển sang).

+ Vùng 8: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

- Đối với Nữ:

+ Vùng 4: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

+ Vùng 5: có 01 thí sinh trúng tuyển/02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu Phương thức 2 và 01 chỉ tiêu Phương thức 1 chuyển sang).

+ Vùng 6: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

+ Vùng 7: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 là 05 thí sinh/78 chỉ tiêu (Danh sách thí sinh trúng tuyển được gửi qua Công văn đến Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển).

Chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở Phương thức 1, Phương thức 2 được chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 3.

Chỉ tiêu phương thức 3 (sau khi được điều chỉnh) như sau:

 

TT

Vùng

Tổng chỉ tiêu phân bổ

Chỉ tiêu PT1 được

phân bổ

Chỉ tiêu PT2 được

phân bổ

Chỉ tiêu PT3 được

phân bổ

Chỉ tiêu PT3 sau

điều chỉnh

Tổng chỉ tiêu PT3 sau điều chỉnh

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

Vùng 4

80

7

1

7

1

58

6

72

8

80

2

Vùng 5

50

4

1

4

1

37

3

45

4

49

3

Vùng 6

140

12

1

12

1

102

12

123

14

137

4

Vùng 7

130

11

1

11

1

95

11

116

13

129

5

Vùng 8

20

1

1

16

2

18

2

20

Cộng

420

35

4

35

4

308

34

374

41

415

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17497
  • Tuần: 64064
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200