Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Giới thiệu ấn phẩm đầu tiên của ngành kiểm tra đảng trong lực lượng CAND

Ngày đăng: 10.09.2023

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân” cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trang, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

 

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” được thực hiện theo Kế hoạch số 174-KH/ĐUCA, ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương. Cuốn sách là kết quả của sự chỉ  đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, cuốn sách được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng viết lời tựa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí đối với Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong lực lượng.

Cuốn sách được xuất bản nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trang, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân; Sách cũng là cuốn cẩm nang cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, với tư tưởng chủ đạo trong cuốn sách nhằm bảo đảm tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục và tính hiệu quả; góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

Cuốn sách gồm 3 phần: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010-2020; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hoá từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân. Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, do đó có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo thêm các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các đơn vị trong toàn lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với NXB tổ chức phát hành cuốn sách tới từng chi bộ Công an nhân dân để làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong toàn lực lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân. 

 

Tác giả: Cù Văn Hưng (Tổng hợp)

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 3903
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200