Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 08.03.2022

         Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19 và phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND… Đó là mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trong CAND do Bộ Công an ban hành.

 

Thực hiện Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phi năm 2022, Bộ Công an đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trong Công an nhân dân.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 là triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19 và phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Chương trình đề ra một số yêu cầu đối với công tác THTK, CLP trong CAND giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể, THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, của Công an các đơn vị, địa phương gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chi đạo điều hành và tổ chức thực hiện; phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các lĩnh vực, nhiệm vụ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, tiếp tục rà soát sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức của các đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc giám sát, đánh giá, kiểm tra theo quy định. Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác THTK, CLP như sau:

1) Nâng cao nhận thức của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương.

2) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ứng dụng công nghệ thông tin, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trong CAND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước, quân lý tài chính, tài sản cộng trong CAND

3) Nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý (chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức) và cơ chế quản lý tài chính công đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức và đặc thù của lực lượng CAND làm cơ sở cho THTK, CLP.

4) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quán triệt thực hiện nghiêm các nguyên tắc công khai, dân chủ và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện theo mức độ cấp thiết và khả năng triển khai thực hiện; chỉ thẩm định thông qua, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn lực bảo đảm.

5) Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ công tác thanh quyết toán, kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định.

6) Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương; bố trí, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo 4 cấp Công an bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong CAND theo Kế hoạch số 372/KH-BCA X01 ngày 31/10/2019 của Bộ Công an.

* Đối với Chương trình THTK, CLP năm 2022 trong Công an nhân dân, mục tiêu là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Chương trình THTK, CLP năm 2022 trong CAND yêu cầu THTK, CLP phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chi tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và của Bộ Công an. THTK, CLP phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, của Công an các đơn vị, địa phương gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các lĩnh vực, nhiệm vụ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình THTK, CLP năm 2022, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ứng dụng công nghệ thông tin, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Chỉ thị số 15/CT-BCA ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong CAND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công trong CAND.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tiếp tục bố trí, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo 4 cấp Công an bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong CAND theo Kế hoạch số 372/KH-BCA-X01 ngày 31/10/2019 của Bộ Công an. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh, gọn, có cơ cấu hợp lý, năng lực tự chi, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kể hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiện quả tài sản cộng. Tích cực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý, gắn với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu THTK, CLP năm 2022.

Nâng cao nhận thức của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chi tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biển, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biển rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương.

 

Võ Huyền (Tổng hợp)

 

 

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 6117
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200