Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 08.04.2021

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND

        

      Ngày 24/3/2020 Bộ trưởng bộ Công an đã có quyết định số 2059/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

       Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân theo quy định; tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân.

 

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

 

 

       1. Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu, chủ trương, định hướng, chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện. 

       2. Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

       3. Tổ chức bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân theo quy định. 

       4. Tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trong Công an nhân dân và đối tượng khác theo quy định và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

       5. Tham gia nghiêm cứu, xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường cho lực lượng Cảnh sát nhân dân theo chương trình khung của Bộ Công an; phối hợp đề xuất chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ trung cấp Cảnh sát nhân dân đảm bảo liên thông trong quá trình đào tạo. 

       6. Phối hợp nghiên cứu xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác chiến đấy và xây dựng lực lượng Công an nhân dân báo cáo cấp có thẩm quyền trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện.

       7. Nghiên cứu xây dựng, ban hành chuẩn đầu ra đối với tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định.

       8. Tổng kết thực tiễn công tác giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đào tạo của Trường với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

       9. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ khoa học về lý luận nghiệp vụ cảnh sát và lĩnh vực khác có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định. 

       10. Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức công tác tuyển sinh, chiêu sinh theo quy định; tổ chức quá trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo theo mục tiêu và chỉ tiêu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an quy định; tổ chức thi, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. 

       11. Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và chức danh giảng dạy, huấn luyện, các chức danh khác theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. 

       12. Tổ chức in ấn, xuất bản: Giáo trình, sách tài liệu dạy học khác; Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân. Quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức công tác thông tin khoa học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ và học viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

       13. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phát triển Trường và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

       14. Thực hiện công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng của Trường theo quy định.

      15. Thực hiện các mặt công tác tài chính, hậu cần, y tế, trực ban, bảo vệ cơ quan và các mặt công tác khác của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

      16. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, hợp tác với các trường, các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Công an về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ Công an. 

       17. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự bị chiến đấu theo quy định của Bộ Công an. 

      18. Tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu với Bộ trưởng những vấn đề về lý luận, khoa học, chủ trương, chiến lược, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

       19. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

       20. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân do Bộ trưởng giao. 

 

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 3783
  • Tuần: 27487
  • Tháng: 97012
  • Tổng: 1100201